Årsstämma 2016 Volvo

 

Detta är en lastbil

Detta är en lastbil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolag:  Volvo

Var: Konserthuset i Göteborg

När: 6 april

Vad beslutades: Vanliga stämmoärenden. Två män ut och en kvinna och  två män in innebär att bolaget nu har 37 procent kvinnor i styrelsen.

Vad sa vd i sitt anförande: 

Vd Martin Lundstedt talade om kompetens och värdegrund, klimatmötet och hållbara transporter samt finanser och lönsamhet.

Jag ligger inte sömnlös för kompetensen i volvo

En utvecklad stad är inte en stad där de fattiga köper bil. En utvecklad stad är en stad där de rika åker kollektivt

Vad frågade Folksam: Enligt Transparancy International bör företagen redovisa  relevanta uppgifter för sin verksamhet i alla länder där företaget är aktiv.  Land-för-land-rapporteringen är för utomstående ett sätt att kontrollera att företagen betalar skatt i de länder där de är verksamma och att företagens pengar endast går till legitima ändamål och projekt i samhället. Det är en redovisning som ger bra insyn i företagens olika aktiviteter. Jag frågade om detta förra året och då hänvisade ni till OCED:s riktlinjer.

I er årsredovisning säger ni att ni redovisar skatter i enlighet med gällande lagstiftning i varje land där den är verksam. Motsatsen hade verkligen varit anmärkningsvärd. Ni säger också att Volvokoncernen kommer att rapportera i full överensstämmelse med OECD:s projekt om Base Erosion och Profit Shifting (BEPS)  som i princip är de samma som transparancy international föreskriver med avseende på rapportering land för land.

Inga vidare spår går dock att finna i er redovisning av land för land redovisning. Varför är det så? Varför dröjer det? När kommer vi att få se resultatet?

Vad svarade bolaget:  Vi redovisar skatter i enlighet med gällande lagstiftning i varje land där vi är verksamma. I de fall dessa inte ger tydlig vägledning är ansvarstagande och öppenhet de vägledande principerna. Detta skriver vi om i avsnittet Ansvarsfullt företagande på sidan 71 i Års- och hållbarhetsredovisningen för 2015.

Volvokoncernens skattekostnad för 2015 uppgick till 5,3 miljarder kronor, varav aktuella skatter för perioden uppgick till 3,2 miljarder kronor. Det motsvarar en genomsnittlig skattesats för koncernen om 27%. Års- och hållbarhetsredovisningens not 10 ger mer information om årets skattekostnad och vad den är hänförlig till. Under den senaste femårsperioden uppgår koncernens genomsnittliga skattesats till 28%, varav 11 miljarder kronor eller 58% avser tillväxtmarknader så som de definieras av IMF.

Vi förbereder oss nu för att rapportera bolagsskatt land-för-land i enlighet med de internationella principer som har utvecklats inom ramen för OECD:s projekt om Base Erosion och Profit Shifting (BEPS), så som de implementeras i lokal lagstiftning. OECD publicerade de nya riktlinjerna i slutet på förra året och länderna håller nu som bäst på att implementera detta i nationell lagstiftning. I Sverige ska skatteverket lämna sitt författningsförslag den 29 april. Det kvarstår vissa frågetecken kring hur denna implementering kommer att se ut i detalj för svenskt vidkommande, men vi är långt komna i förberedelserna för att kunna avge land-för-land rapportering från och med 2017 (som då kommer reflektera innevarande verksamhetsår, 2016) enligt de tidsramar och regler som förväntas gälla. Vi har för närvarande inte tagit ställning till om vi kommer att gå längre i vår informationsgivning än vad den nya lagstiftningen kommer att kräva.

Andra frågor: Aktiespararna frågar om hur det går med den eventuellt kostsamma EU-utredningen angående att sex europeiska företag, däribland Volvo, ska ha varit delaktiga i en kartell som motarbetade miljöteknik. Kommer avsättningen på 4 miljarder kronor verkligen att räcka.

Övrigt:  .

Tweets från stämman:

Jag är en stor köttätare berättar ordförande på förekommen anledning 

En aktieägare är irriterad över att ger bidrag till Chalmers pg av att teknisterna tydligen anser att vi ska äta mindre kött

 

 

@etikkatten

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *