Klantigt är bara förnamnet

Det är aldrig klädsamt att kritisera en konkurrent. Jag försöker därför att undvika detta. Idag ska jag  göra ett undantag.

Förtroende är viktigt, inte bara för AMF, Folksam eller något annat pensionsbolag utan också för hela näringslivet. När förtroendet brister drabbar det alla. Ibland gör vi misstag. Ibland lyckas vi. Ingen är perfekt men vi kan alla försöka rätta till saker när vi har haft fel. Det här kallas numera ”att göra en pudel”.  AMF är det senaste i en lång rad bolag där enskilda personer har begått misstag. Det som upprör media, sparare och allmänhet är att det finns ett gemensamt drag av egennytta.  Detta ska inte handla om moral eller omoral endast om de fakta som är på bordet.

Den 26 augusti kommenterar AMF:s kapitalförvatningschef andra bolags återbäringsräntor.

De (de andra livbolagen) kommer att tvingas sänka återbäringsräntan och kanske till och med göra återtag av utlovade medel. Vi siktar på att upprätthålla en positiv återbäringsränta genom en försiktig och tryggare strategi

Den 28 augusti kommenterar VD för AMF att man nyligen sänkt återbäringsräntan från 4 procent till 1 procent.

Det är klart att det är den negativa börsutvecklingen som drar ner vårt resultat. Men samtidigt är vår solvens så bra att den täcker våra garanterade åtaganden 2,5 gånger om. Att vi sänkte återbäringsräntan beror på att vi vill undvika att göra en reallokering eller ett återta

Den 16 september kommenterar samma VD finansoron. Dagen innan hade Lehman kollapsat.

Oron bland världens börser och finanshus kommer att påverka svenskarnas ekonomi, inte minst gäller det pensionssparandet. Det gäller framförallt de som har sparinrikting mot aktiefonder. Det är de som i nuläget har sagt att jag vill ta hela risken själv, jag tror att jag kan agera med min pensionsportfölj på ett rationellt sätt. Sitter man högt exponerad i snabbväxande marknader i rena aktiefonder i dagsläget då har man tagit oerhört mycket stryk. Har man tillräckligt långt perspektiv tror jag inte att det gör någonting, (för den framtida pensionen) men då måste man ha en 20-25 års sikt framåt. Då tror jag att aktier över tiden kommer att vara bra, men man måste vara med på en oerhört guppig resa på vägen.

 Han har lugnande besked till dem som har valt en traditionell försäkring.

Vi har sänkt från 55 procent aktieinnehav för ett och ett halvt år sedan till 35 procent. Resten blir då i stället obligationer och fastigheter som är stabilare och som har avkastning över de här tiderna också och som till och med kan gå riktigt bra i vissa avseenden.

 Den 8 oktober säger VD i en intervju att återtag kan bli aktuellt i hela försäkringsbranschen om börsnedgången fortsätter även efter årsskiftet.

Då kan traditionella livförsäkringstagare drabbas i så måtto att det kommer att bli återtag över hela linjen. Men jag tror ändå att det kommer att handla om blygsamma belopp i sammanhanget, kanske 5 – 6 procent.

 Den 10 oktober varnar AMF för att finanskrisen kan få stora effekter på pensionerna.

Den 23 oktober kommer den första varningen för att det kanske finns en risk för ett sk återtag under 2009. Samtidigt beskrivs ändå AMF:s finanser som starka

Den som sparar i en traditionell livförsäkring har hittills i år haft positiv avkastning på sina pengar, trots att världens börser fallit 40-50 procent. Men om den kraftiga nedgången fortsätter kan ett återtag bli aktuellt under 2009.

 Den 4 november slår en intern utredning fast att det inte är juridiskt fel att någon inom AMF väljer att flytta sina pensioner pg av att uppgiften om att ett återtag skulle kunna komma att göras var offentliggjord. (Prm den 23 oktober) Det är alltså någon gång emellan den 23 oktober och 4 november som VD och vice VD beslutar sig för att flyttar sitt pensionskapital till en mer säker räntefond och därmed försäkrar sig mot att de ska komma att drabbas av en eventuell återgen återbäring. Själva den faktiska flytten fick klartecken först den 4 november ifrån den interna utredningen. Vice vd är utarbetad och trött eftersom han jobbat med upphandlingen i SAF-LO valet. VD arbetar sina sista veckor innan sin pensionering. Vem av dessa två som var drivande är inte känt men någon av dem har uppenbarligen initierat internutredningen. För vice VD handlar det om c 5 Mkr som flyttas men för den avgående VD:n är det hela 33 Mkr.  Vice VD har många år kvar till sin pension, en flytt är därför inte speciellt akut för honom. VD däremot ska inom kort bli pensionär. För hans del ter det sig därför som ganska naturligt att göra ett övervägande. Ska han ligga kvar med en exponering mot aktiemarknaden och därmed riskera att delar av hans pension ökar eller minskar eller ska han flytta till en ren ränteposition och få en mer förutsägbar pension? En pensionsrådgivare skulle i det här läget rekommenderat vice VD att ligga kvar i den traditionella pensionsfonden och givit VD rådet att väga fördelen med förutsägbara utbetalningar i en räntefond mot den mer riskfyllda i en traditionell pensionsfond. Det är dock inte detta resonemang som ligger till grund för de beslut de båda herrarna sedan tar. Det är istället det uppenbara hotet om att ett återtagande av återbäring som är det avgörande.

Den 30 november arbetat VD sin sista dag i AMF. Han går sedan i pension 62 år gammal.

Den 9 december är upphandlingsfasen av det nya SAF-LO avtalet klart. Parterna har än en gång gett AMF förtroende att förvalta den stora gruppen, 60 procent av LO arbetarna,  1,4 miljoner personer sk ”icke-väljares” pensioner. Det nya avtalet innebär att pensionsspararna får sänkta avgifter men också en lösning helt utan någon garanterad återbäring.  Det är denna upphandling som vice VD i efterhand har beskrivit som så ansträngande att han blev ”utarbeted” och ”tappade omdömet”.

Den 1 februari slår trafikljuset definitivt om till rött för AMF och man meddelar att man reallokerar dvs tar tillbaka 8 procents tidigare avsatt återbäring.

Den 14 mars avslöjas att AMF:s chefer har fått 17 miljoner kr i bonus för 2008. Förre VD får 1,1 mkr och vice VD får 1,3 mkr. Efter stark kritik från styrelsen väljer Vice VD att betala tillbaka sin bonus. Förre VD:n gör det inte. Vice VD:n avgår.

Den 19 mars uppger förre VD:n att han flyttade sitt pensionskapital redan i oktober. Alltså innan den interna utredningen var klar (4 november). Han hävdar dock att han lät genomföra en utredning innan flytten.  

Han säger också att bolaget varnat för ett eventuellt återtagande vid 2 – 3 tillfällen. Den enda officiella varningen återfinns dock i pressmeddelandet från den 23 oktober. Det är först efter det att nya VD tillträder i december som AMF blir tydlig i sin kommunikation om ett förestående återtag.

Ett av flera skäl till att jag i oktober ansökte om att flytta pengarna, cirka 33 miljoner, var risken för återtag. Det ångrar jag förstås idag, självklart. Men då var faktiskt stämningen en annan än den vi har idag. Krisen var inte lika påtaglig och jobben inte lika hotade. Då kändes flytten rimlig.

Den 21 mars uppgår kostnaden för förre VD:n till 104 miljoner kronor eller över 10 miljoner per år räknat från 1998, då han tillträdde. Av dessa är 62 miljoner kronor pension och 42 lön och bonus. Ordföranden i AMF är förvånad. Uppenbarligen har han inte läst bolagets egen årsredovisning.

Det låter som hiskeligt mycket pengar, mera än jag trodde. Jag kan varken bekräfta eller dementera summorna eftersom jag inte har något underlag, här och nu.

 Det finns flera oklarheter som borde redas ut innan vi kan släppa denna sorgliga historia.

 1. Vem initierade flytten?
 2. Vilket datum gjordes den?
 3. Vilka i ledningen tog samma beslut?
 4. Varför gjordes den interna utredningen? Var det på grund av att någon hade ifrågasatt om det var lagligt eller för att skydda VD och vice VD från kritik?
 5. Rapporterades händelsen i det interna risksystemet?
 6. Rapporterades händelsen till styrelsen?     
 •  Bonusen

 1. Vad är bakgrunden till att man betalar bonus i ett bolag som AMF?
 2. Har bonuskulturen i AMF bidragit till den tillåtande attityd AMF har intagit beträffande lönesättningen i bärsbolag?
 •  Pensionen

Eftersom det inte är den nuvarande ordföranden som har slutit avtalet med VD som gett de höga kostnaderna vem är det då som bär ansvaret?

Spridningsknappar

 • Digg
 • Facebook
 • StumbleUpon
 • Technorati
 • LinkedIn
 • Google
 • del.icio.us
 • MySpace


Kommentarer

12 kommentarer

Nils Dacke

Att det ligger en hund begraven här är uppenbart. Bra grävt och vi får se om en det blir en död pitbull eller en luspudel som grävs fram!

Johan

Men va fan, Elmehage ljuger alltså! Han flyttade sina stålar innan juristerna sagt ja. Sen försöker han lura i oss att han frågade om lov först-

lars

Rikspolitikerna kan få 20- procentiga lönelyft i höst. Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen Sven-Erik Österberg vill frysa lönerna. Näringsminister Maud Olofsson ger sitt stöd men inte statsminister Fredrik Reinfeldt.

Egon

Vad är Din slutsats?

Carina

Att förtroende är bra men att kontroll är bättre! Marknadens aktörer behöver alla ingå i samma regelverk. Ett beteende som skulle ha klassats som insiderutnyttjande i ett noterat bolag bör betraktas som samma sak i ett bolag av AMF:s typ.

Carina

Det är precis det jag tycker man borde klargöra. Kanske behös en oberoende utredning. Det är inte optimalt att FI:s initierade utredning bedris av nya VD:s fd underställda.

Egon

Insiderlagstiftningen gäller alla (även LO-jobbare) oavsett vad man råkar jobba med. Så det kan knappast vara problemet.

Som komplement omfattas även vissa befattningshavare (i tex börsbolag och värdepappersbolag) av särskilda regler när det gäller vissa affärers genomförande, men detta har väldigt lite med den egentliga insiderlagstiftningen att göra.

Att försöka hävda att ”AMF-fallet” bryter mot insiderlagstiftningen är alltså fel. Däremot skulle det kunna bryta mot bolagets egna interna rutiner (om sådana fanns), tex rapportering av egna och närståendes transaktioner och/eller affärer vid en felaktig tidpunkt. Så problemet faller till största del tillbaka mot

A svaga ägare
B svag ledning

Egon

Vad har Ni för kortarste innehavstid på Folksam?

Carina

Självfallet gäller insiderlagen alla oavsett var man har sin anställning. Problemet är att själva insiderlagen gäller för noterade bolag. Insynsinformation som jag kommer i kontakt med och som rör det egna bolaget t ex inför en ev reallokering berörs inte av lagstifningen. Någon typ av generella regler i lagform eller i FI föreskrifter borde tas fram för liv och försäkrinbgsbolag. Det är inte rimligt att olika bolag har olika regler för hur sådant ska hanteras.

I det aktuella fallet AMF gjordes en intern rättsutredning som kom fram till att det var OK att använda denna kunskap i syfte att omplacera pensionskapital från en försäkringsform som kunde komma att skrivas ner i värde till en annan där denna risk inte förelåg. Det blev grönt ljus pg av att information om en ev förestående reallokering hade offentliggjorts den 23 oktober. Nu är det lite osäkert när Elmehagen verkligen gjorde transkaktionen. Detta borde utredas.

I Folksam följer vi fondhandlarnas regler. Alla som hanterar noterade värdepapper eller fonder omnfattas. Dvs 3 månaders handelsbergänsning + rapport till intern riskkontroll av alla affärer. Personligen har jag inte handlat med värdepapper sedan insiderlagstiftningen infördes. Under mina 24 år i branschen har jag sett ett antal skräckexempel på både marknadsmissbruk och otillåten insiderhandel. Har lyft ut en handfull medarbetare dessutom. Har svårt för fuskare men jag kan förstå att kan vara frestande. På det vilda 80-talet, innan lagstiftningen, förekom allt möjligt. Minns fortfarande t ex ”svarta gänget” som stod och hängde vid bankernas börsskärmar. Marknade läckte som ett såll och det var inte mycket ordning nån stans. Sedan dess har det tillkommit högvis med regler och lagar. Jag är ingen regelmänniska och får knottror av för mycket pekpinnar men det är tyvärr nödvändigt. Sitter just nu faktiskt och filar på en intern rutin som ska fånga upp den insider problematik som vi kommer i kontakt med i samband med valberedni ngsarbete och nyemissioner. Det kommer att bli både loggbok och slutna kuvert i långa banor. MEN visst du har rätt: tewkniska lösningar på moralproblem är sällan helt framgångsrika. I den bästa av världar har vi både A och B men tills dess får vi försöka hålla oss i skinnet.

Egon

Att insiderlagen endast gäller för noterade bolag är ju självklart eftersom icke-publika bolag inte är föremål för handel….

Jag har svårt att se vad som är problemet. Det kan inte vara förbjudet för folk, även om man jobbar i finansbraschen, att placera/handa med aktier etc. Jag tycker att det befintliga regelverket är ganska solklart och lämnar få möjligheter till egna tolkningar. Så några nya regler ser jag inget behov av. Som komplement finns även insitutets egna etiska riktlinjer så regler/rutiner finns det mkt gott om!

Däremot handlar det om att verkligen tillämpa och följa det regelverk som faktiskt finns! Och detta kan ju möjligen då bli ett problem när ägare/styrelse sitter på ’politiskt’ mandat med stor brist på både kunskap, kompetens och god smak/förnuft. I aktuellt fall så har ju styrelsen (m fl) kört fullständigt i diket och i desperation offrade man en vVD i hopp om att detta skulle räcka. Han fick ju dessutom bra betalt och efter de 24 mån var det ju ändå pensionsdags. Nu stannade tyvärr inte tåget efter denna aktion utan nu rullade allt vidare. O då blir de lite pinsamt….

kjelle

Göran Tunhammar (f 1946)
Ordförande
Urban Bäckström (f 1954)

Svenskt Näringsliv
Wanja Lundby-Wedin (f 1952)
LO
Lennart Nilsson (f 1941)
Svenskt Näringsliv
Göran Larsson (f 1951)
LO
Håkan Bryngelson (f 1948)

Svenskt Näringsliv
Lena Westerlund (f 1963)

LO

Charlotte Bohman (f 1954)

Svenskt Näringsliv
Per Bardh (f 1959)

LO

Hans Gidhagen (f 1954)

Svenskt Näringsliv
Ellen Nygren (f 1966)

LO

Här kommer resten av gänget i amf styrelsen, men tanke på deras ålder så betvilar jag att det kommer att finnas några pengar kvar till dom behövande pensionärerna. Om alla dessa har samma avtal som göran t,
Finns de stake i våra styrande politiker att göra något? eller är det bara röst fiske i dessa dåliga tider? upp till bevis vad har vi och vänta? avgång med milijon belopp för dom stackarna som har suttit med och gjort denna jätte kennel med pudlar, eller sparken utan en spänn, hmmm vi väntar med spänning

Carina

Till AMF:s försvar så får man säga att de haft en bra värdetillväxt på både sina fonder och sin traditionella livförvaltning. Men de kunde gott satt ner foten mer resolut internt. Då hade de kanske haft lättare att ta ställning på samma sätt som ägare i börsbolagen.

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *