Grader i helvetet

Finns det verkligen vissa vapen som är värre än andra? Ja, kemiska och biologiska vapen, trampminor och nu senast klusterbomber har på en internationell nivå bedömts vara sådana att de skadar civilbefolkningen så allvarligt att de inte ska användas.  Vapnen raserar samhällen och orsakar stort mänskligt lidande.  Vill du veta om din PPM fond har bolag som tillverkar klusterbomber? Då ska du titta i innehavslistan efter:

Lockheed Martin
General Dynamics
EADS
Raytheon
L-3 Communications

Det fins fler men dessa är vanligt förekommande i Globalfonder.

Jannice Gårdmo, utbildad officer och minröjare säger:

– Libanon var nästintill rent från minor när en månads krig medförde miljontals nya klustervapen. Nu har man förlängt röjningsarbetet där med 20 år

Kluster är mera djävulskt. Landminor kan man lyfta upp med olika metoder. Men en klusterbomb kan lätt explodera genom vibrationer från en mobiltelefon eller en radioapparat

Sverige har skrivit under konventionen men Finland har inte det. I Västsahara och Libanon finns otaliga klusterbombs rester som det kommer att ta årtionden att röja.

Klustervapenkonventionen

Den nya klustervapenkonventionen, den sk Oslokonventionen, innebär att de länder som undertecknat den förbinder sig att avveckla denna vapentyp från sitt militära försvar.   Klustervapen (efter engelskans cluster) består av en behållare som innehåller ett stort antal mindre bomber eller stridsdelar, i vissa fall flera tusen. Klustervapen släpps från flygplan eller skjuts upp med raket, och öppnas på vägen till målet så att de mindre bomberna sprids över ett större markområde. Användandet av klustervapen är kontroversiellt på grund av att alla klustervapnens sprängladdningar inte detonerar, utan ligger kvar som blindgångare, vilket försvårar återuppbyggnaden av ett bombat område och kan leda till stora civila förluster årtionden efter konfliktens slut. Den nya konventionen är av samma karaktär som Ottawakonventionen mot minor och Pariskonventionen mot kemiska vapen.

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

5 kommentarer

bohel

Carina, du har helt rätt när du skriver att det finns grader i Helvetet. Frågan är om du har förstått att det även finns grader vad gäller klustervapen?
Klustervapen är ett samlingsnamn för vapen som är som containers, d v s som får sina egenskaper efter vad de är fyllda med. Om du vill lära dig lite om klustervapen utöver vad du lärt dig av lobbyister som Svenska Freds och liknande så tipsar jag här om ”Territoralförsvar? Skrota inte miljardinvesteringar!” som är ett inlägg på bloggen http://bossekommenterar.wordpress.com/

Skattebetalare är ett tåligt folk men de förtjänar ett bättre öde än att se sina investeringar kastas bort därför att lobbyister är okunniga (alternativt låter ideologin komma före tekniska fakta). Får jag för säkerhets skull tillägga att jag gärna ser klustervapen som exempelvis RBK 250, CBU 71 och CBU 87 förbjudna då de har egenskapen att döda lång tid efter att bomberna fällts.
Avråd gärna folk från investeringar i vad du anser vara oetisk verksamhet. Tag dock inte lättvindigt på din plikt att efter bästa förmåga kontrollera att uppgifter från lobbyister innehåller hela sanningen. Det finns som sagt grader – även av klustervapen. Dina systrar/bröder är dyra för skattebetalarna.

Carina

Bo, Jodå, jag vet att alla klustervapen inte är lika usla beträffande blindgångare. Men nu är det inte upp till mig att bedömma vad som är att betrakta som in-humana vapen. Definitionen har gjorts av det internationella nätverk som går under benämningen Förenta Nationerna. Över 100 nationer har, inkl Sverige, undertecknat den sk Oslokonventionen rörande klustervapen. Dessa är varken lobbyister eller liknande.

bohel

Carina, i min bibel står det att även underlåtenhetssynder är synder. Det ”internationella nätverk som går under benämningen Förenta Nationerna” har varit ute efter att förbjuda vapen som även lång tid efter att stridigheter upphört fortsätter att skada människor i fällområdet. FN har knappast haft intresse av att förbjuda vapen som är verksamma endast kort tid i samband med fällningen för i så fall skulle dom ha svårt att hitta något vapen som INTE var ”inhumant”. Den svenska bombkapsel 90 är såvitt jag vet helt unik genom att ha ha substridsdelar som är konstruerade för att medge att egen trupp skall kunna uppträda inom fällområdet kort tid efter att vapnet satts in över fientlig trupp. Om ingen upplyser FN om denna konstruktion uppstår det för svenska skattebetalare olyckliga att FN skriver sin definition så, att den inte tar hänsyn till att BK90´s blindgångare har sannolikhet mycket nära noll att detonera efter att en kort tid förflutit efter fällning. (Sannolikhet = noll finns inte ens beträffande risken att jorden går under före midsommar 2009).
Om man förenklar sin världsbild till att klusterbomber är fy-fy, vilket dina systrar/bröder uppenbarligen gjort, så har man kanske vunnit en politisk seger men får leva med att segern har vunnits på bekostnad av nyansering och sanning – grader i Helvetet om du så vill.
Du har viss renommé som välutbildad och logiskt tänkande människa och därför rekommenderar jag dig att vara lite mer kritisk mot hur du låter dina vänner påverka dina åsikter.

Carina

Bo, Jag har läst vad Bombkapsel 90 förespråkarna skriver, bl a Fredrik Granlund på sin utmärkta teknikblogg . Tack för att du se mig som en logiskt tänkande människa. Jag har stor respekt för logiska resonemang även om jag också menar att förnuft och känsla måste gå hand i hand. Jag menar t ex att Sverige ska ha ett militärt försvar så länge världen ser ut som den gör. Sverige kan också ha en vapenproduktion. Jag menar dock att de vapen som Sverige använder i sitt försvar ska vara anpassade till de internationella normer som har förhandlats fram inom FN systemet. Svensk vapenförsäljning ska också anpassas till normala affärsetiska regler dvs korruption och mutor ska inte användas. FN systemet har brottats med frågan kring inhumana vapen i flera olika omgångar. Huruvida Mjölner är att betrakta som ett inhumant vapensystem eller ej överlåter jag till FN:s bedömare. Sveriges regering har nu kommit till samma slutsats även om man tidigare har hävdat att dessa vapen ”utgör en viktig komponent i det svenska invasionsförsvaret”. Min högst amatörmässiga åsikt är att Sverige försvaras bättre med hjärnan än med nävarna. Ett strategiskt välkonstruerat militär organisation är vårt bästa försvar. En av mina husgudar är Generalen von Clausewitz. Han såg på politiken som helhetens och hela samhällets intresse. Därför menade han att politiska överväganden ska ställas framför de militära, annars skulle det strida mot sunt förnuft.

bohel

Carina: Fredrik Granlund har i stort sett korrekt beskrivit tekniken som gör BK90´s substridsdelar helt ofarliga några timmar efter fällning – han kunde tillagt att det batteri som strömsätter den elektriska initieringskretsen är försett med en anordning som snabbt tömmer batteriet. Utan ström ingen initiering och alltså ingen detonation efter att en kort tid förflutit.
Självfallet skall jag inte göra dig ensam ansvarig för att BK90 kommit att dras över samma kam som de vapen som dödar och lemlästar lång tid efter krigets slut. Innan Oslokonventionens slutformulering fastställts har det emellertid funnits möjligheter för såväl regeringar som lobbyister att påverka formuleringen. Jag konstaterar att korrekt information om BK90 funnits tillgänglig och att den/de organisationer som lobbat för Sveriges anslutning till Oslokonventionen med sannolikhet gränsande till visshet varit medvetna om att BK90 radikalt skiljer sig från de klusterbomber de exemplifierat i sin argumentation, något jag anser vara ett flagrant bevis på att de låter ideologin komma före tekniska fakta. Om de själva är nyttiga idioter åt någon bakomliggande kan jag inte avgöra men själva använder dom sig av ett antal nyttiga idioter. När jag med syftning på lobbyingorganisationer skrivit ”dina systrar/bröder” så har du inte protesterat vilket jag tar som tecken på att jag gissat rätt om att du är involverad i sådan verksamhet.

Se´n noterar jag med tillfredsställelse att du tycks ha funderat en del kring försvarsfrågor och t o m läst Clausewitz.
Min egen högst amatörmässiga åsikt är att ett grundläggande motiv till att upprätthålla en stat är statens plikt att skydda sina medborgare från inre hot genom lagar, domstolsväsende och polis och från yttre hot genom diplomatkår och militärt försvar. Polis och militärt försvar är de som skall kunna tillgripa våldsmetoder (”nävarna”) medan övriga skall verka genom väl använd hjärna – och visst är det bäst om man inte behöver nå det stadium där nävarna måste fram! Om nävarna måste fram betyder det dock inte att polisens särskilda insatsstyrka enbart skall använda vapen men inte hjärnan. Vad du menar med strategiskt i ”strategiskt välkonstruerat militärt försvar” kan jag inte tolka men ett välkonstruerat militärt försvar använder i mina ögon såväl hjärna som vapen. Välkonstruerat är det om det tar hänsyn till att världen förändras och att det militära hot mot staten som kan finnas idag kan se helt annorlunda ut om fem år medan omvärldsanalytiker bevisligen inte är bättre prognosmakare än börsanalytiker och alltså i praktiken inte förmår se fem år framåt. Där är (borde vara) alltså politiska beslut rörande förhållanden långt bortom mandatperioder som måste till därför att lead time för att skapa nya förband, exempelvis flygdivisioner, är 5 à 7 år eller mer när man som idag reducerat divisionerna tlll vad hot mot landet som analytikerna ser detta året.

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *